OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

ZMORPH S.A.

I.              DEFINICJE
Dystrybutor/ Dystrybutorzy autoryzowane firmy zajmujące się dystrybucją Produktów Zmorph, markowych materiałów, akcesoriów i części zamiennych, których lista znajduje się pod adresem https://zmorph3d.com/resellers/.
Gwarancja ma znaczenie nadane w punkcie VIII.1
Konsument Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, składający Zamówienie oraz dokonujący zakupu Produktu w Sklepie, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Konto wydzielona dla Użytkownika część Serwisu, w której może przeglądać i aktualizować swoje dane, składać zamówienia oraz wykonywać inne czynności w ramach funkcji w nim dostępnych.
Kupujący osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która kupiła lub zamierza kupić jakikolwiek produkt poprzez złożenie Zamówienia bądź w Sklepie lub w inny sposób dopuszczony przez Zmorph.
Odstępne ma znaczenie nadane w punkcie XI.8
Oprogramowanie ma znaczenie nadane w punkcie XV.1.
OWH niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.
Prawa Własności Intelektualnej ma znaczenie nadane w punkcie XIV.3.
Produkt/Produkty odpowiednio produkt lub produkty znajdujące się każdorazowo w ofercie Zmorph, w tym akcesoria, części zamienne i inne.
Przedsiębiorca Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, składający Zamówienie oraz dokonujący zakupu Produktu w Serwisie, w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Siła Wyższa ma znaczenie nadane w punkcie XVII.1
Sklep Sklep internetowy prowadzony przez Zmorph za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający zakup Produktów.
Serwis Serwis Zmorph prowadzony na stronie internetowej pod adresem: https://zmorph3d.com/ wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część.
Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada Konto w Sklepie.
Wycena ma znaczenie nadane w punkcie IIII.3
Zamówienie zamówienie składane w odniesieniu do Produktów przez Kupującego w formie elektronicznej, na warunkach określonych w niniejszych OWH.
Zmorph ZMORPH S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-238), przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000724021, posiadającą numer NIP 8992743204, REGON 022111640.
II.            INFORMACJE OGÓLNE
1 Niniejsze OWH określają warunki sprzedaży Produktów przez Zmorph, w tym zasady składania zamówień, dokonywania płatności, warunki dostawy, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zasady gwarancji oraz składania reklamacji.
2 Niniejsze OWH stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Zmorph w tym również umów zawieranych w formie Zamówienia.

Przez zawarcie umowy sprzedaży, w szczególności poprzez złożenie Zamówienia lub zakup w Sklepie Kupujący potwierdza akceptację niniejszych OWH. W przypadku braku akceptacji powinien to wyraźnie zaznaczyć.

3 Kupujący może dokonać zakupu Produktów Zmorph składając Zamówienie lub poprzez dokonanie zakupu w Sklepie za pośrednictwem Serwisu.
4 Niniejsze OWH podzielone zostały na trzy części dotyczące odpowiednio:

a.     sprzedaży prowadzonej na podstawie składanych Zamówień;

b.     sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

c.     zasad ogólny obowiązujących niezależnie od formy dokonania zakupu Produktów.

                                                        ZAMÓWIENIA
III.         SKŁADANIE ZAMOWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY
1 Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:

a.     formularz zamówienia przesłany Zmorph za pośrednictwem Sklepu;

b.     formularz zamówienia przesłany Zmorph na adres e-mail: sales@zmorph3d.com

c.     w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Zmorph, a Kupującym.

2 Każde Zamówienie składane inaczej niż za pośrednictwem Sklepu wskazywać powinno przynajmmniej:

a.     dane Kupującego (imię i nazwisko/ firma, adres, NIP, nr wpisu do rejestru);

b.     ilość i rodzaj zamawianych Produktów;

c.     termin realizacji Zamówienia;

d.     informacje o wybranej formie dostawy (przesyłka kurierska lub odbiór osobisty) oraz w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej kraj i dokładny adres dostawy.

3 Po otrzymaniu Zamówienia innego niż za pośrednictwem Sklepu, Zmorph w terminie do 5 dni roboczych prześle Kupującemu na adres e-mail wskazany w Zamówieniu informację zwrotną, w której podana zostanie proponowana Cena Produktów określonych w Zamówieniu, szacowany czas dostawy pod wskazany adres oraz sposób płatności za Zamówienie („Wycena”).
4 O ile Zamówienie lub Wycena nie stanowią inaczej, ostateczne przyjęcie Zamówienia przez Zmorph następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zmorph w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującego akceptacji Wyceny w formie elektronicznej.
5 Przyjęcie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Zmorph na warunkach zawartych w Zamówieniu i OWH.
IV.           PŁATNOŚCI
1 Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności Ceny na wskazany przez Zmorph rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy tj. otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o ile Zamówienie nie stanowi inaczej.
2 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur pro forma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
3 Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zmorph, podanym na fakturze.
4 W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w terminie wyznaczonym na fakturze VAT, Zmorph uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5 Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze VAT upoważnia Zmorph do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień.
6 Zmorph może odmówić przyjęcia nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo.
7 Jeżeli Zmorph nie postanowi inaczej zapłata za zamówione Produkty realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
8 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
9 Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy sprzedaży lub złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Zmorph
10 Po wcześniejszym ustaleniu przez Strony, Zmorph może dostarczyć Kupującemu fakturę VAT w formie pisemnej.
11 Prawo własności Produktu pozostaje przy Zmorph aż do czasu zapłacenia całości Ceny zakupu przez Kupującego,
V.             DOSTAWA
1 Dostawa jest realizowana:

a.     na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu, o ile Kupujący nie dokona wyboru odbioru osobistego,

b.     w ustalonym przez Kupującego i Zmorph terminie, od daty otrzymania przez Zmorph płatności za Zamówienie, z uwzględnieniem kosztów dostawy,

c.     za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób, jeżeli Kupujący oraz Zmorph tak wspólnie postanowią.

2 Koszty dostawy są wskazane każdorazowo Kupującemu w Wycenie.
3 Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca to z chwilą wydania produktu firmie kurierskiej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego.
4 Zmorph może umożliwić osobisty odbiór Zamówienia. W takim przypadku Kupujący będzie mógł odebrać je w siedzibie Zmorph lub innym miejscu ustalonym przez Strony.
VI.           ODBIÓR
1 Produkt powinien być sprawdzony przez Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2 W przypadku wykrycia wady Produktu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zmorph o wykrytej wadzie.
3 Zmorph jest odpowiedzialny za kompletność dostawy Produktu zgodnie z Zamówieniem i fakturą. W przypadku braku jakichkolwiek pozycji, będą one dostarczone przez Zmorph niezwłocznie poprzez dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej, o ile Kupujący nie zdecyduje inaczej. Zmorph zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z dostawy powyższych pozycji.
VII.        RĘKOJMIA
1 Zmorph i Kupujący będący Przedsiębiorcą wyłączają w całości odpowiedzialność Zmorph z tytułu rękojmi wobec nabytych Produktów.
VIII.      GWARANCJA
1 Zmorph udziela Kupującemu rocznej gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty niezależnie od formy zawarcia Umowy, na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, załączonym do Produktu lub przesłanym wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia („Gwarancja”).
SKLEP INTERNETOWY
IX.           INFORMACJE OGÓLNE
1 Za pośrednictwem Sklepu prowadzonego, Kupujący ma możliwość dokonania zakupu Produktów w nim dostępnych, na zasadach określonych w OWH, szczególności w niniejszej sekcji.
2 W ramach Sklepu Użytkownik może również korzystać z Konta. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do dokonania zakupu Produktu.
3 Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu wymaga:

a.    posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;

b.    urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome w wersji 61 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 56 lub nowszej albo Safari w wersji 11.0 lub nowszej;

c.     włączonej akceptacji plików Cookie i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej;

d.    włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows).

4 Zmorph zobowiązuje się, że Sklep i Konto będą dostępne przez co najmniej 80% czasu w skali miesiąca. Przez resztę czasu Sklep lub Konto może być niedostępny na przykład z powodu aktualizacji, dodawania nowych funkcji, usuwania funkcji, które się nie sprawdziły lub naprawy błędów lub awarii.
5 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem nie może wykorzystywać Sklepu lub Konta do innych działań niż określone w OWH, w tym do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Sklepu lub Konta w celu poznania ich idei i zasad ani do modyfikowania w jakikolwiek sposób Sklepu lub Konta. Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem nie może również dostarczać za pomocą Sklepu lub Konta treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub obraźliwych.
Konto Użytkownika
1 Osoba lub podmiot chcący zostać Użytkownikiem musi założyć Konto w Sklepie
2 W celu założenia Konta należy zarejestrować się w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail (e-mail ten będzie stanowił login do Konta) i hasło. Zmorph może również wymagać podania innych danych w procesie rejestracji. Oprócz podania powyższych danych należy zaakceptować Regulamin i politykę prywatności, jeżeli taka będzie stosowana.  Aktywacja Konta może wymagać ponadto potwierdzenia zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
3 Od momentu zakończenia rejestracji Użytkownik może korzystać z Konta. Od tego momentu Użytkownika łączy ze Zmorph umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Zmorph udostępnia Użytkownikowi Konto. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony. Treść tej umowy w całości określa Regulamin.
4 Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Zmorph udostępnia Użytkownikowi Konto.
5 Użytkownik w Koncie powinien najpóźniej w momencie dokonywania zakupu uzupełnić swoje dane, dane osoby reprezentującej oraz dane adresowe.
6 Użytkownik loguje się do Konta wpisując swój login (e-mail) i hasło podane przy rejestracji.
7 Użytkownik musi chronić swój login i hasło i nie ujawniać ich innym osobom. Z Konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego Konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić i rozważyć konieczność zastrzeżenia karty płatniczej podanej w Koncie.
Blokada i zamknięcie Konta
1 Zmorph może zablokować Konto Użytkownika w razie, gdy:

a.  będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że karta płatnicza, z której korzysta Użytkownik nie należy do niego (nie została mu wydana przez bank);

b.  będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Konto Użytkownika.

2 O blokadzie Zmorph poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na jego adres e-mail.
3 Blokada może zostać również nałożona na wniosek Użytkownika. W tym celu Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres e-mail Zmorph.
4 Jeżeli Użytkownika nie zgadza się z blokadą lub chce zdjąć blokadę musi wysłać wiadomość na adres e-mail sales@zmorph3d.com. Zmorph postara się wyjaśnić sytuację i przywrócić możliwość korzystania z Konta lub przekaże Użytkownikowi co musi zrobić, żeby przywrócona została taka możliwość.
5 Zmorph może również samodzielnie zdecydować o zdjęciu blokady.
6 Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres sales@zmorph3d.com z prośbą o usunięcie własnego Konta. Zmorph zobowiązuje się do usunięcia Konta w ciągu 14 (czternastu) dni. Taka prośba Użytkownika oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Zmorph udostępnia Użytkownikowi Konto.
7 Zmorph może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Zmorph udostępnia Użytkownikowi Konto. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Zmorph może to jednak zrobić tylko z ważnego powodu, za który uważa się wyłącznie jeden z poniższych powodów:

a.             jeżeli okaże się, że karta płatnicza, z której korzysta Użytkownik nie należy do niego (nie została mu wydana przez bank);

b.             jeżeli Użytkownik wykorzysta lub spróbuje wykorzystać Sklep do popełnienia przestępstwa;

c.              jeżeli Użytkownik będzie zalegał przez 30 dni z zapłatą wobec Zmorph kwoty wynoszącej co najmniej 200 zł lub 50 USD lub 50 EUR, i pomimo otrzymania ponaglenia nie ureguluje tej kwoty w całości w terminie kolejnych 14 dni od otrzymania ponaglenia;

d.             Użytkownik nie skorzystał z Konta przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu;

e.             Zmorph postanowi zamknąć Sklep (wtedy wypowiedzenie umowy otrzymają wszyscy Użytkownicy).

8 Oświadczenie o wypowiedzeniu Zmorph wyśle na adres e-mail Użytkownika. Umowa ustaje z upływem 30 dni od momentem otrzymania przez Użytkownika tego oświadczenia. Od tego momentu Użytkownik nie może korzystać z Konta.
X.             WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
Ceny
1 Cena produktu wskazana w Sklepie stanowi cenę orientacyjną. Ostateczna cena produktu określona zostanie w trakcie dokonywania zakupu po podaniu przez Kupującego miejsca dostawy. Miejsce dostawy wpływa na rodzaj i wysokość podatków związanych z zakupionym Produktem. Przed ostatecznym zaakceptowaniem przez Kupującego zakupu, Zmorph wskazuje mu ostateczną cenę brutto produktu tj. uwzględniającą już podatek VAT. Kupujący spoza Unii Europejskiej mogą być zobowiązani do zapłaty dodatkowo cła lub innych podatków.
2 Cena produktu może być płatna w polskich złotych, w dolarach amerykańskich, w euro lub w innej walucie wskazanej w Sklepie. To Kupujący określa w jakiej walucie z dostępnych w Sklepie ma być podana cena Produktu i ma dojść do zapłaty za Produkt. Kupujący ponosi koszty przewalutowań, jeżeli płaci za produkt z rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta jaką wybrał jako waluta zapłaty za Produkt.
3 Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4 Ceny Produktów nie obejmują kosztów ich dostawy.
5 Zmorph może zmieniać ceny Produktów w Sklepie. Zmiana ceny Produktu pozostaje bez wpływu na cenę należną Zmorph na podstawie Zamówienia złożonego przed dokonaniem przez Zmorph zmiany ceny Produktu w Sklepie.
6 Ceny podane w Serwisie obowiązują jedynie w Sklepie
Zakup
1 Kupujący może kupić w Sklepie Produkty w nim oferowane.
2 W celu dokonania zakupu Kupujący musi:

a.     wybrać Produkt lub Produkty;

b.     podać swoje dane oraz adresu do dostawy produktów;

c.     podać dane osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli Kupujący jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną,

d.     wybrać sposób zapłaty;

e.     zaakceptować zakup poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie i dokonać płatności.

3 Kupujący nie musi posiadać Konta w Sklepie, żeby dokonać zakupu. Jeżeli jednak Kupujący posiada Konto w Sklepie (jest Użytkownikiem) to podczas dokonywania zakupu nie musi podawać swoich danych, danych dostawy ani danych osoby reprezentującej (jeżeli podał je wcześniej w Koncie) ale musi zalogować się do Konta.
4 Kupujący może kupić produkt oferowany w Sklepie również w inny sposób, jeżeli wyrazi na to zgodę Zmorph np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie, w którym Zmorph otrzyma od Kupującego wiadomość elektroniczną, w której Kupujący akceptuje warunki zakupu produktu.
5 Zawarcie umowy sprzedaży produktu następuje z momentem otrzymania przez Kupującego w Serwisie lub na jego poczcie elektronicznej przesłanej przez Zmorph informacji o dokonaniu zakupu.
6 Po dokonaniu zakupu, Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem tego zakupu.
Sposoby płatności
1 O dostępnych sposobach płatności za Produkty Kupujący informowany jest w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.
2 Kupujący może dokonać wyboru następujących sposobów płatności:

a.   płatność kartą kredytową,

b.   płatność przelewem błyskawicznym Przelewy24,

c.   płatność PayPal.

3 Zmorph przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu od Kupującego całej należnej kwoty, obejmującej cenę Produktów i koszty dostawy.
4 Jeżeli płatność będzie dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie to Zmorph może odmówić zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli taka płatność nie mogła dojść do skutku z jakiegokolwiek powodu.
5 W przypadku, gdy przeprowadzenie płatności będzie dokonywane z użyciem karty płatniczej to Kupujący musi podać wszystkie wymagane dane tej karty płatniczej. Podana karta płatnicza musi zapewniać możliwość płatności online i być ważna, musi być wydana dla Kupującego, nie może być zastrzeżona lub zablokowana. Na rachunku, do którego kara została wydana, Kupujący powinien zapewnić środki w celu dokonania płatności
6 Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Zmorph faktur w postaci elektronicznej. Faktury te będą przesyłane na adres e-mail Kupującego. Kupujący może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail sales@zmorph3d.com.
7 Po wcześniejszym ustaleniu przez Strony, Zmorph może dostarczyć Kupującemu fakturę w formie pisemnej.
Dostawa i odbiór
1 Produkty dostarczane są do krajów wskazanych w Sklepie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2 Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, od ilości i wartości Zamówienia i wskazywane są Kupującemu w Sklepie podczas dokonywania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy Produktów.
3 Całkowity koszt zamówienia, obejmujący cenę Produktów i koszty dostawy, wskazywany jest Kupującemu, przed złożeniem przez niego Zamówienia w Sklepie w Koszyku.
4 Wysyłka Produktów przez Zmorph Kupującemu nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania całej należnej Zmorph od Klienta kwoty, obejmującej cenę Produktów i koszty dostawy. W przypadku, gdy ze względu na dostępność Produktu czas ten ulegnie wydłużeniu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zmorph za pośrednictwem wskazanego w Zamówieniu adresu e-mail Kupującego o terminie realizacji Zamówienia.
5 Klient może także odebrać Produkt osobiście w siedzibie Zmorph we Wrocławiu (kod: 53-238), przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego 9, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 08.00 do 16.00. Odbioru osobistego Produktów należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Kupującego przez Zmorph o gotowości Produktu do odbioru.
6 Wyboru sposobu dostawy spośród podanych w Sklepie, Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia.
7 W uzasadnionych wypadkach zakupione Produkty mogą zostać dostarczone w dwóch lub więcej dostawach, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub na wskazany przez niego adres e-mail. Podział dostawy na części nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy po stronie Kupującego.
Promocje
1 Zmorph może prowadzić za pośrednictwem Sklepu akcje promocyjne i wyprzedaże na warunkach szczególnych wobec niniejszych OWH. W szczególności może przyznawać rabaty kwotowe lub procentowe obniżające cenę Produktów.
2 Skorzystanie z promocji może być uzależnione od posiadania przez Kupującego kodu rabatowego i podania go w trakcie zamawiania Produktu. Jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy na zasadach określonych w warunkach danej promocji, to powinien zapoznać się z terminem ważności kodu rabatowego, albowiem po upływie terminu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł zostać użyty. Kod rabatowy nie może być łączony z innym kodem albo kodami rabatowymi ani z innymi promocjami, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
3 Promocje nie mogą się łączyć, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
4 Promocje prowadzone są na czas określony lub do wyczerpania Produktu objętego promocją. W braku wskazania czasu trwania promocji i braku wskazania, że promocja obowiązuje do wyczerpania Produktu przyjmuje się, że promocja trwa do odwołania przez Zmorph.
5 W wypadku, gdy promocja dotyczy sytuacji, w której Kupujący składa Zamówienie obejmujące więcej niż jeden Produkt, w szczególności zestaw promocyjny albo pakiet promocyjny, wówczas Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład zestawu promocyjnego albo pakietu promocyjnego, jak również nie jest możliwy podział zestawu promocyjnego ani pakietu promocyjnego.
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
XI.           ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Uprawnienia Konsumenta
1 Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu na adres siedziby lub adres e-mail Zmorph. Uprawnienie to Kupujący może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zgodnie z niniejszym punktem XIV.
2 W przypadku odstąpienia, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą.
3 Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób zwrotu Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zmorph, Zmorph nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5 Zmorph zwraca Kupującemu otrzymaną płatność za odesłane przez Kupującego produkty i koszty ich dostarczenia w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zmorph oświadczenia o odstąpieniu. Zmorph może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanych produktów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanych produktów. Zwrot płatności następuje w walucie w jakiej Zmorph otrzymał zapłatę za dany produkt.
6 Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt spoza standardowej oferty Zmorph, wyprodukowany na specjalne zamówienie według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Prawo odstąpienia za odstępnym
8 Kupujący, który nie jest Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu za zapłatą oznaczonej sumy odstępnego („Odstępne”). Uprawnienie to Kupujący niebędący Konsumentem może zrealizować do dnia dostawy Produktu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Kupujący niebędący Konsumentem, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zmorph Odstępnego w wysokości obliczonej zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba Dni Roboczych pomiędzy dniem otrzymania pisemnej anulacji Zamówienia a dostawą Produktów: Wysokość Odstępnego, stanowiąca odsetek Ceny Produktów objętych Zamówieniem, których dotyczy anulacja:
0-5 dni 50%
5-15 dni 40%
16-30 dni 30%
31   dni i więcej 20%
10 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu Kupujący niebędący Konsumentem może złożyć przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu na adres siedziby lub adres e-mail Zmorph.
11 W przypadku gdy odstąpienie nastąpi przed dniem dokonania płatności za Zamówienie przez Kupującego zobowiązany jest on do zapłaty Odstępnego wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.
12 Jeśli Zamówienie zostało opłacone przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zmorph zwróci Kupującemu otrzymaną płatność pomniejszoną o kwotę Odstępnego. Zwrot płatności następuje w walucie w jakiej Zmorph otrzymał zapłatę za dany Produkt w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia Zmorph oświadczenia o odstąpieniu.
13 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt spoza standardowej oferty Zmorph, wyprodukowany na specjalne zamówienie według specyfikacji Kupującego i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
XII.        REKLAMACJE
1 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem może składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta lub związane z Produktami lub dostawą a także w inny sposób związane ze Zmorph:

a.     na adres siedziby Zmorph, w formie pisemnej, z dopiskiem: Reklamacja; lub

b.     przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail sales@zmorph3d.com.

2 Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika lub Kupującego nie będącego Użytkownikiem składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
3 Zmorph rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika lub Kupującego nie będącego Użytkownikiem. W bardziej skomplikowanych przypadkach Zmorph może kontaktować się z Użytkownikiem lub Kupującym niebędącym Użytkownikiem, żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.
4 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, którzy są Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1 Odpowiedzialność Zmorph z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy ograniczona jest do wyrównania rzeczywistej straty (damnum emergens) poniesionej przez Kupującego i maksymalnie do kwoty stanowiącej równowartość zapłaconej przez Kupującego Ceny Produktów. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie niewykonania bądź niewykonania podstawowych zobowiązań umownych, przez które rozumie się zobowiązania, bez których wykonanie umowy sprzedaży byłoby niemożliwe (essentialia negotii).
2 Odpowiedzialność Zmorph nie obejmuje utraconych korzyści, w szczególności szkód pośrednich lub następczych, takich jak utrata zysków, wynagrodzenia oraz strat związanych z zakłóceniami działalności przedsiębiorstwa Kupującego.
3 Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania podstawowych zobowiązań umownych ograniczona jest do szkód, które Zmorph mógł przewidzieć w momencie zawierania Umowy jako normalne następstwo jej niewykonania bądź niewłaściwego wykonania, o ile szkoda nie została spowodowana z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
4 Zmorph nie ponosi odpowiedzialności za szkodę:

a.     której Kupujący mógł uniknąć stosując się do informacji zawartych w instrukcji obsługi Produktu oraz przekazanych podczas szkolenia (jeśli takie miało miejsce);

b.     powstałą podczas pracy Produktu pozostawionego bez nadzoru;

c.     powstałą w wyniku wykorzystywania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

5 Zmorph nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy kurierskiej lub spedytora.
6 Powyższe zasady odpowiedzialności Zmorph znajdują zastosowanie do autoryzowanych Dystrybutorów Zmorph.
XIV.       PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1 Zmorph gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone na skutek korzystania lub rozporządzania przez Kupującego zakupionymi Produktami.
2 Zmorph zobowiązany jest dostarczyć Produkty nieobciążone prawami własności intelektualnej osób trzecich w kraju, w którym Produkty są wytwarzane lub w kraju, w którym ich dostawa jest wykonywana.
3 Jeśli w umowie sprzedaży nie zostało ustalone inaczej, Prawami Własności Intelektualnej w rozumieniu niniejszych OWH są w szczególności: know-how, patenty, wzory użytkowe, chronione opracowania projektowe, znaki towarowe wraz z prawami towarzyszącymi oraz prawa autorskie („Prawa Własności Intelektualnej”).
4 W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią uzasadnionych i udokumentowanych roszczeń przeciwko Kupującemu w związku z naruszeniem Praw Własności Intelektualnej, Zmorph ponosić będzie wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu tych naruszeń, pod warunkiem, że Kupujący korzystał z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w specyfikacji technicznej, instrukcji obsługi i umowie sprzedaży.
5 W razie zgłoszenia przez osobę trzecią w stosunku do Kupującego roszczeń w związku z naruszeniem Praw Własności Intelektualnej zgodnie z punktem powyżej, Zmorph według własnego uznania i na własny koszt:

a.     uzyska Prawa Własności Intelektualnej niezbędne dla prawidłowego korzystania z dostarczonych Produktów lub;

b.     zmodyfikuje dostarczone Produkty w ten sposób, że ich użycie nie będzie naruszać Praw Własności Intelektualnej osób trzecich lub;

c.     dokona wymiany dostarczonych Produktów na wolne od wad prawnych.

6 Zmorph zobowiązany jest do podjęcia działań określonych w ust. 3 powyżej pod następującymi warunkami:

a.       niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, pisemnego poinformowania Zmorph o zgłoszonych skargach osób trzecich,

b.       braku uznania w jakiejkolwiek formie skarg osób trzecich oraz przyznania jakichkolwiek faktów związanych ze złożoną skargą przez Kupującego,

c.       pozostawienia przez Kupującego wszystkich środków faktycznych i prawnych odnośnie do zwalczania skargi w wyłącznej dyspozycji Zmorph.

Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zmorph w przypadku, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej następuje z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.
7 Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zmorph w przypadku, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej następuje w wyniku realizacji zamówienia obejmującego produkty niestandardowe (pozaofertowe), w których dokonano zmian konstrukcyjnych, funkcjonalnych lub materiałowych, wprowadzonych zgodnie ze wskazaniami i życzeniem Kupującego lub w uzgodnieniu z Kupującym (tzw. zamówienia specjalne) lub w przypadku użycia produktów Zmorph w sposób nie przewidziany przez Zmorph lub w przypadku, gdy naruszenie powstało w wyniku przeróbek produktów Zmorph dokonanych bez uprzedniej pisemnej zgody Zmorph.
8 Kupującemu nie przysługują wobec Zmorph oraz jego autoryzowanych Dystrybutorów jakiekolwiek dalej idące roszczenia oraz roszczenia inne niż określone w niniejszym punkcie XIV, a związane z naruszeniem Praw Własności Intelektualnej.
9 Jeżeli w wyniku realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zmorph i Kupującym dojdzie do powstania jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, całość tych praw stanowić będzie własność Zmorph, o ile Kupujący w sposób przeważający nie przyczynił się do ich powstania
10 Jeżeli w wyniku realizacji umowy sprzedaży dojdzie do powstania Praw Własności Intelektualnej, których właścicielem (wyłącznym bądź w odpowiedniej proporcji) będzie Kupujący, oraz we wszystkich innych wypadkach, w których powstaną lub mogą powstać Prawa Własności Intelektualnej stanowiące własność (współwłasność) Kupującego, Kupujący, poprzez akceptację niniejszych OWH, udziela niniejszym Zmorph, co najmniej bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie oraz uprawniającej do wykorzystania na wszystkich znanych na dzień akceptacji niniejszych OWH polach eksploatacji - licencji na korzystanie z tych Praw Własności Intelektualnej. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili akceptacji niniejszych OWH, Kupujący udzieli Zmorph takiej licencji na korzystanie z takich Praw Własności Intelektualnej na tych polach eksploatacji bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
XV.          OPROGRAMOWANIE
1 W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą Produktów, dojdzie do przekazania Kupującemu oprogramowania niezbędnego do obsługi i korzystania z przedmiotu Zamówienia („Oprogramowanie”), takie Oprogramowanie jest udostępniane zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji Oprogramowania, licencji lub samym Oprogramowaniu, które będą mieć pierwszeństwo przed zapisami niniejszych OWH.
2 Kupujący ma prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczenie Oprogramowania określają, w odniesieniu do poszczególnych produktów, informacje techniczne dotyczące Produktu lub instrukcja użytkowania.
3 Oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie do używania w Produkcie, do którego odnosi się dana informacja techniczna lub instrukcja obsługi. W przypadku braku takich dokumentów, prawo do korzystania z Oprogramowania odnosi się wyłącznie do jego używania w Produkcie dostarczonym wraz z Oprogramowaniem. Używanie Oprogramowania z jakimkolwiek innym urządzeniem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zmorph.
4 W przypadku naruszenia powyższych postanowień, Zmorph przysługuje prawo do odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania. Niezależnie od powyższego Zmorph może dochodzić od Kupującego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5 Oprogramowanie dostarczane jest wyłącznie w formacie do odczytu maszynowego (kodu).
6 Kupujący uprawniony jest do przeniesienia prawa do korzystania z Oprogramowania na podmiot trzeci. W uzasadnionych przypadkach powyższe prawo może zostać w każdym czasie odwołane na piśmie przez Zmorph. Przeniesienie prawa do korzystania z Oprogramowania może nastąpić wyłącznie wraz z przeniesieniem własności Produktu zakupionego u Zmorph.  W przypadku przeniesienia prawa do używania Oprogramowania na podmiot trzeci, Kupujący zobowiązany jest do złożenia zapewnienia Zmorph i osobie trzeciej, że przenoszone prawo do korzystania z Oprogramowania nie przekracza zakresu uprawnień udzielonego Kupującemu przez Zmorph na podstawie niniejszych OWH oraz odpowiedniej informacji technicznej i instrukcji obsługi. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest zapewnić, że Oprogramowanie będzie użytkowane przez podmiot trzeci na zasadach przewidzianych w niniejszych OWH.
7 W przypadku przekazania Oprogramowania podmiotowi trzeciemu zabronione jest zatrzymywanie u siebie jakichkolwiek kopii Oprogramowania.
8 W przypadku, gdy Zmorph dostarcza Oprogramowanie podlegające tzw. licencji otwartej, pierwszeństwo zastosowania przed niniejszymi OWH będą miały uregulowania dotyczące zasad udzielania i eksploatacji odpowiedniej licencji otwartej pochodzące od dostawcy będącego podmiotem trzecim. Informacja techniczna lub instrukcja obsługi każdorazowo zawierać będą informację odnośnie istnienia licencji otwartej oraz odrębnych warunków ich użytkowania.
9 Wzmiankowane odrębne warunki korzystania z Oprogramowania zostaną Kupującemu udostępnione na jego wyraźne życzenie. Jakiekolwiek naruszenie odrębnych warunków wynikających z udzielonych licencji otwartych będzie się wiązało dla Kupującego z powstaniem roszczeń zarówno po stronie Zmorph, jak i odpowiednich podmiotów trzecich.
10 Kupujący ponosi   wyłączne   konsekwencje   faktyczne   i   prawne   związane   z   korzystaniem z oprogramowania innego niż dostarczone/udostępnione przez Zmorph lub modyfikacji Oprogramowania na własne ryzyko.
XVI.       ZMIANY OWH
1 Zmorph zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWH z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:

a.     wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Zmorph aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w OWH,

b.     zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w OWH,

c.     wprowadzenie nowych produktów lub usług, przy czym zmiana OWH może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,

d.     poprawa przez Zmorph istniejących funkcji, produktów lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Zmorph, przy czym zmiana OWH może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,

e.     rezygnacja z niektórych funkcji, produktów lub usług lub zmiana istniejących funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Zmorph ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w  dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w  dotychczasowej formie lub oferowania produktu, spowodowaną wycofaniem usługi, produktu lub funkcji z oferty Zmorph albo ustaniem umowy Zmorph z podmiotem, z którego usług Zmorph korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję lub oferując produkt, przy czym zmiana OWH może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,

f.      konieczność doprecyzowania postanowień OWH lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników.

2 Zmorph poinformuje Użytkowników o zmianie OWH i o dacie wejścia w życie zmienionego OWH przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników.
3 Zmiany OWH obowiązują Użytkowników od terminu określonego przez Zmorph, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 2 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail sales@zmorph3d.com. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy wiążącej go z Zmorph przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.
4 Kupującego nie będącego Użytkownikiem obowiązuje wersja OWH aktualna na moment zawarcia umowy sprzedaży danego produktu.
5 Aktualna wersja OWH znajduje się zawsze w Serwisie.
XVII.     SIŁA WYŻSZA
1 Żadna ze Stron nie dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, jeśli całkowite lub częściowe niewykonanie przez nią obowiązków wynikających z Umowy spowodowane zostało zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Dla celów niniejszych OWH termin „siła wyższa" oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenie dotyczące którejkolwiek ze Stron, któremu nie można było zapobiec i które pozostaje poza kontrolą Strony („Siła Wyższa"). Siła Wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki generalne. Strony są świadome występowania stanu epidemii, ewentualnie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i o ile nie zostaną wprowadzone przez władze państwowe lub lokalne w dowolnym państwie nieznane w dniu zawarcia Umowy ograniczenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające wykonanie Umowy, stan ten nie będzie stanowił przypadku Siły Wyższej w rozumieniu Umowy.
2 Jeśli Strona nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn wynikających z Siły Wyższej, Strona ta poinformuje drugą Stronę poprzez wiadomość e-mail lub na piśmie, o ile będzie to możliwe, wyjaśniając jej przyczynę. Wykonanie postanowień Umowy zostanie zawieszone na okres trwania przypadku Siły Wyższej, a czas niezbędny na wykonanie wynikających z niej obowiązków zostanie przedłużony o okres trwania Siły Wyższej. Bezzwłocznie po zaprzestaniu przyczyny zawieszenia Strona powołująca się na nią powiadomi o tym pozostałe Strony na piśmie.
XVIII.  KONTAKT
1 Zmorph będzie się kontaktował z Użytkownikiem przesyłając wiadomość na podany w Koncie adres e-mail. Zmorph będzie się kontaktował z Kupującym niebędącym Użytkownikiem przesyłając wiadomość na podany w trakcie dokonywanie zakupu adres e-mail.
2 Użytkownik lub Kupujący niebędący Użytkownikiem może kontaktować się ze Zmorph przesyłając wiadomość na adres sales@zmorph3d.com lub dzwoniąc na numer podany w Serwisie.
3 Dane Użytkownika podane w ramach rejestracji lub później zaktualizowane w Koncie oraz dane Kupującego niebędącego Użytkownikiem podane w trakcie dokonywania zakupu muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw inny osób.
4 Zmorph zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika lub Kupującego niebędącego Użytkownikiem, np. w drodze kontaktu telefonicznego
5 W razie zmiany danych Użytkownika, które zostały podane podczas rejestracji lub podane w Koncie, Użytkownik musi niezwłocznie zaktualizować te dane za pośrednictwem odpowiednich funkcji w Koncie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Do czasu aktualizacji danych Zmorph przesyła wiadomości do Użytkownika na dotychczas podany adres e-mail, telefonuje na dotychczasowy numer telefonu oraz dostarcza produkty na dotychczasowy adres do dostaw.
XIX.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Prawem właściwym, o ile przepisy prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika lub Kupującego tego nie zabraniają, jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia OWH. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
2 Użytkownik i Kupujący nie będący Użytkownikiem ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.
3 Jeżeli którykolwiek z punktów OWH stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów OWH.
4 Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów z Użytkownikami lub Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby Zmorph. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Użytkownikami lub Kupującymi będącymi Konsumentami spoza Unii Europejskiej jest sąd właściwy dla siedziby Zmorph, chyba że stosowne, wiążące przepisy stanowią odrębnie.
5 Zmorph informuje, że:

a.     nie stosuje kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,

b.     nie pobiera od Użytkownika kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych.

6 Językiem porozumiewania się jest język polski lub język angielski. Zmorph może na prośbę Użytkownika lub Kupującego porozumiewać się z nim również w języku wskazanym w tej prośbie, w tym za pośrednictwem swoich Dystrybutorów.